3768. Omgevingsvisie Almere

De gemeente Almere stelt een omgevingsvisie op voor de ontwikkeling van het hele grondgebied van de gemeente, met keuzes per stadsdeel. De visie beschrijft de gewenste ontwikkelingen van onder andere woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-04-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In de gemeente Almere moeten er van overheidswege veel woningen en voorzieningen worden gebouwd en er zijn grote aanpassingen nodig aan infrastructuur. Tegelijkertijd kent de stad verschillende knelpunten die vragen om oplossingen én kwaliteiten die zij wil behouden, zoals natuur en landschap. Ook heeft de gemeente ambities voor bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur, landschap, gezondheid en diversiteit. De Commissie adviseert om in het rapport de gemeente in haar huidige vorm als vertrekpunt te nemen. Dit laat zien welke knelpunten en kansen er zijn, en hoeveel ruimte nodig is om de ambities te realiseren. Onderzoek in een volgende stap welke ontwikkelingen daarbij passen en welke effecten die hebben, zegt de Commissie.

Verder is het belangrijk om in het rapport nadrukkelijk het verband te leggen tussen de fysieke leefomgeving en sociale aspecten. Grote veranderingen in een stad hebben ook grote sociale consequenties. Tot slot moet in het rapport voldoende aandacht worden besteed aan onzekerheden en afhankelijkheden. Zo is de ontwikkeling van Almere Pampus sterk afhankelijk van de realisatie van de IJmeerverbinding door het Rijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. John Dagevos
ing. Ben Peters
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 03 apr 2024