3748. Omgevingsvisie Den Helder

De gemeente Den Helder stelt een Omgevingsvisie op met als titel ‘Koers op een sterke thuishaven’. Deze beschrijft de ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn. De Omgevingsvisie noemt tien uitgangspunten, zoals ‘Den Helder ontwikkelt zich als aantrekkelijke gemeente voor bewoners, ondernemers en bezoekers’. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-04-2023 Ter inzage legging MER
11-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-07-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie ziet dat er grote opgaven op Den Helder af komen, zoals woningbouw, energie en natuur. Die vragen ruimte. Het milieueffectrapport is maar beperkt gebruikt om te onderzoeken waar knelpunten en kansen liggen, en hoe de gemeente daarmee om kan gaan. De Commissie adviseert om hier meer aandacht aan te geven. Ook zegt ze dat de gemeente een realistischer beeld van omgevingseffecten moet schetsen. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie en de verdere uitwerking daarvan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Tim Artz
ing. Eugène de Beer
dr. Wilfried ten Brinke
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Helder

Bevoegd gezag
Gemeente Den Helder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D04 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven, visserijhaven of wijziging of uitbreiding laad/lospier voor schepen >= 900 ton laadvermogen of wijziging of uitbreiding opp. >=100 ha
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 18 jul 2023