3747. Inpassingsplan bedrijventerrein Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Oostpolder ontwikkelen tot een bruto 600 hectare groot bedrijventerrein dat geschikt is voor grootschalige waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en bedrijven om de aanlanding van wind op zee mogelijk te maken. De Oostpolder ligt ten zuiden van de Eemshaven. Het doel is om de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Voordat Provinciale Staten van Groningen een besluit nemen over het Provinciaal Inpassingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie wil in het rapport de milieueffecten van het voorkeursplan - dat wordt eerst vastgelegd in de Structuurvisie Oostpolder - in meer detail uitwerken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om per bedrijfstype de mogelijkheden te onderzoeken om negatieve effecten voor natuur en leefomgeving zo veel mogelijk te beperken. Maak daarbij onderscheid tussen effecten tijdens de aanleg en het gebruik van het bedrijventerrein. De provincie wil dat extra belasting van natuur(gebieden) en leefomgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. Geef in het milieurapport aan hoe hier aan wordt voldaan. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Gemeente Het Hogeland

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 27 jul 2023