373. Ondergrondse gasopslag door de NAM te Norg

De NAM en de Gasunie hebben aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om op winterse piekdagen een gelijkmatige gasstroom voor alle afnemers te garanderen. Daarom werd de oprichting gepland van een ondergrondse en bovengrondse inrichting in de gemeente Norg ten behoeve van de opslag van aardgas met de bijbehorende weg- en buisinfrastructuur.  De bedoeling was om in het aardgasveld Norg-2 aardgas afkomstig van kleinere gasvelden el ders, tijdelijk op te slaan. Zo kan via een buffervoorraad aan de wisselende vraag naar aardgas in zomer en winter worden voldaan bij een constante productie. Het geïnjecteerde en vervolgens teruggewonnen gas ondergaat een voorbewerking in een gasscheidingsinstallatie alvorens het in het transportnet wordt gebracht. De installatie en ontsluitingsleidingen maken onderdeel uit van de voorgenomen activiteit.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-07-1991 Datum kennisgeving
22-07-1991 Ter inzage legging van de informatie
03-10-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
07-04-1993 Kennisgeving MER
07-04-1993 Ter inzage legging MER
16-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
28-10-1993 Kennisgeving MER
28-10-1993 Ter inzage legging MER
24-01-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het voornemen heeft veel protesten opgeroepen vanwege de aantasting van het landschap. 

De Commissie achtte het MER voldoende voor de besluitvorming.

Het aanvullend toetsingsadvies richtte zich op een evaluatie van alle Nederlandse gasvelden waaruit de selectie van locaties heeft plaatsgevonden. De commissie concludeerde dat volgens duidelijke criteria Norg als meest geschikte locatie voor gasberging kan worden aangemerkt. Wel was meer het expliciteren van de criteria en locaties in het MER gewenst geweest. Daarbij had de locatie Bergermeer zeker betrokken behoren te zijn.

Op 16 december 1997 heeft de Drentse Commissaris der Koningin Relus ter Beek de installatie geopend.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Andr├ę Jansen
ir. Frans Jan Schuurman
prof. ir. van der Vuurst de Vries
prof. ir. Weber

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie-Maatschappij (NAM) b.v.

Bevoegd gezag
Drenthe
Ministerie van Economische Zaken
Zuiveringschap Drente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007