3666. Warmteleiding Rijswijk - Leiden

Om Leiden op een duurzame manier te verwarmen wil de provincie meewerken aan een plan om overtollige warmte uit de Rotterdamse haven te benutten. Daarvoor moet een warmtetransportleiding aangelegd worden. Met een provinciaal inpassingsplan wil de provincie Zuid-Holland de aanleg van een deel van deze leiding, tussen Rijswijk en Leiden, mogelijk maken. Voordat de provincie besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert ook andere oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Laat voor iedere oplossing zien wat de klimaatwinst en milieugevolgen zijn, zo adviseert de Commissie. Op koude winterse dagen kan de leiding niet voldoende warmte aanleveren. Daarom worden er twee installaties gebouwd die voor extra verwarming kunnen zorgen. Deze installaties werken op aardgas en zorgen ook bij onderhoud of storingen voor voldoende warmte. Omdat ze deel uitmaken van het plan moet milieueffectrapport ook de effecten van deze installaties laten zien.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
drs Sigrid van Roode

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gasunie
Warmtelink
Vattenfall

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
C22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van thermische centrales en andere verbrandingsinstallatie met vermogen >=300 megawatt(thermisch)
D08.4 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met diameter >=1 m en lengte >=10 km voor transport van warm water of stoom
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriƫle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft, en het vermogen met 20% of meer toeneemt of de inzet van een andere brandstof tot doel heeft

Bijgewerkt op: 30 nov 2023