3660. Programma aansluiting wind op zee – Eemshaven

Het Rijk gaat ten noorden van de Waddeneilanden meer windenergie op zee opwekken. Deze energie wordt met elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen in de Eemshaven Groningen aangesloten op het energienet. De minister wil in een programma vastleggen welke routes mogelijk zijn voor al geplande én nog toekomstige windparken. Voordat de minister voor Klimaat en Energie besluit over het programma, worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. Voor de uiteindelijke realisatie van deze routes wordt in een vervolgfase nog per traject apart een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-09-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De benodigde kabels en leidingen gaan door het Noordzeegebied, het Waddengebied en deels over land. Het rapport vergelijkt verschillende routes op hun milieugevolgen, zoals natuur, archeologie en veiligheid. Een goede aanpak, zegt de Commissie.
De Commissie adviseert om voor de routes op de Wadden extra aandacht te besteden aan beschermde Natura 2000-gebieden. Dit kan het grootste knelpunt zijn voor de realisatie van de kabels en leidingen. Onderbouw verder met milieu-informatie waarom eerder aangedragen routes zijn afgevallen en waarom Eemshaven de aansluitlocatie is voor de energie, aldus de Commissie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
Dr. Valérie Reijers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 28 nov 2022