3659. Veilige Vecht - locatie Zwolle-Dalfsen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle versterken, omdat deze niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Het traject gaat afwisselend door bebouwd en landelijk gebied. Voordat de provincie Overijssel besluit over het project ‘Veilige Vecht’ worden de effecten van de dijkversterking onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Belangrijk in het milieueffectrapport is een beschrijving van het watersysteem van de hele Vecht, om te zien of maatregelen elders in het stroomgebied van de Vecht van invloed zijn op de dijkversterking. Ontwikkel voor de dijkversterking alternatieven die zich richten op verschillende ambities, zegt de Commissie, zoals klimaatbestendigheid, natuurversterking en ruimtelijke kwaliteit. De Vecht en omgeving zijn onderdeel van het zwaar beschermde natuurgebied Zwarte Water en Vecht. Daarom moet het rapport aantonen dat de dijkversterking geen negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige natuur. Aantasting van de beschermde natuur kan bepalend zijn voor de haalbaarheid van het project. Onderzoek daarom aan welke randvoorwaarden de dijkversterking moet voldoen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 09 nov 2023