3659. Veilige Vecht - locatie Zwolle-Dalfsen

Het waterschap wil de noordelijke en zuidelijke Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle versterken, omdat deze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Voordat over de versterking een besluit wordt genomen, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen voor de dijkversterking. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan de uitwerking hiervan en een gedetailleerd onderzoek naar de milieueffecten. De provincie Overijssel moet het uiteindelijke projectbesluit goedkeuren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
22-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-11-2023 Ter inzage legging van de informatie
18-01-2024 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Voor de keuze tussen de oplossingen voor de dijkversterking zelf bevat het rapport voldoende informatie. Onderdeel van de voorkeursoplossing is echter ook een nevengeul aan de zuidzijde van de Vecht bij Vechterweerd. De Commissie adviseert om onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor die geul aan de noordzijde van de Vecht. Doe dit vóórdat een besluit over de nevengeul wordt genomen. Verder is de informatie over het watersysteem van de Vecht en over de systeemmaatregelen die in het voortraject zijn afgevallen nog niet compleet. De Commissie adviseert om deze informatie alsnog op te nemen in deel 2 van het milieueffectrapport. De dijk bij de Zijlkolk nabij het buurtschap Genne zit nog niet in de voorkeursoplossing, omdat die in streng beschermde natuur ligt. Het waterschap moet voor dat stuk dijk nog aanvullend onderzoek doen. De Commissie adviseert daarbij in deel 2 van het rapport een alternatief te onderzoeken met nadruk op bescherming van natuur en landschap.

Advies reikwijdte en detailniveau
Belangrijk in het milieueffectrapport is een beschrijving van het watersysteem van de hele Vecht, om te zien of maatregelen elders in het stroomgebied van de Vecht van invloed zijn op de dijkversterking. Ontwikkel voor de dijkversterking alternatieven die zich richten op verschillende ambities, zegt de Commissie, zoals klimaatbestendigheid, natuurversterking en ruimtelijke kwaliteit. De Vecht en omgeving zijn onderdeel van het zwaar beschermde natuurgebied Zwarte Water en Vecht. Daarom moet het rapport aantonen dat de dijkversterking geen negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige natuur. Aantasting van de beschermde natuur kan bepalend zijn voor de haalbaarheid van het project. Onderzoek daarom aan welke randvoorwaarden de dijkversterking moet voldoen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Bevoegd gezag
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 18 jan 2024