3650. Uitbreiding zandwinning Amerika te Een (provincie Drenthe)

K3Delta BV wil de bestaande zandwinningsplas Amerika in de gemeente Noordenveld met 30 hectare uitbreiden en daarbij circa 10 hectare inrichten als nieuwe natuur. Voordat de provincie besluit over de ontgrondingsvergunning en de gemeenteraad over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op advies van de Commissie is er aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten op grondwaterstanden en de impact daarvan op natuur.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-01-2023 Ter inzage legging MER
19-04-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-11-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies over de aanvulling op het MER
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling op het MER.
Het aangevulde rapport bevat nieuwe maatregelen om de effecten op het grondwater te verminderen. De effecten op het grondwater zijn berekend en er is beschreven wat dit voor de bestaande natuur betekent. Zo blijkt dat het om relatief beperkte effecten, en daarom is een goede monitoring van grondwater en vegetatie voldoende. Hou daarbij peilmaatregelen achter de hand, schrijft de Commissie in haar advies.

Toetsingsadvies
Voor de uitbreiding van de zandwinning zal een sloot, de Noordenveldsewijk, worden verlegd. Alle ingrepen samen kunnen ervoor zorgen ervoor dat de grondwaterstanden in de directe omgeving enigszins dalen. Om verdroging van het natuurgebied ten zuiden van de plas te voorkomen wordt de slootbodem verhoogd met leem. Niet duidelijk is of deze maatregel voldoende effectief is. De Commissie merkt op dat de maatregel in de huidige vorm volgens de bestaande watervergunning niet is toegestaan. Zij adviseert dan ook om meer onderzoek te doen naar alternatieve maatregelen. Ten slotte is het advies om het grofmazige grondwatermodel waarmee de effecten op de grondwaterstroming zijn berekend, te controleren met lokale meetresultaten. Dit geeft een beeld van de betrouwbaarheid van de berekende resultaten. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan. Provincie en gemeente nemen het advies over.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
dr. Jacobus (Koos) Groen
ir. Femke Visser

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Noordenveld
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Friesland; Groningen; Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 29 nov 2023