3632. Zonnepark Meerstad-Noord

De gemeente Groningen wil in het gebied Meerstad-Noord een zonnepark van maximaal 175 hectare realiseren. Daarnaast is, mede om de energie te kunnen transporteren, ook een nieuw hoogspanningsstation nodig. Verder moet het plan bijdragen aan meer natuur, waterberging en recreatie. Voordat de gemeente Groningen hierover besluit, worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Naast de realisatie van het zonnepark en een hoogspanningsstation moet er ook meer ruimte komen voor natuur, waterberging en recreatie. De gemeente streeft naar een optimale balans tussen de projectdoelen. Het is belangrijk dat het rapport deze doelen concreet beschrijft, zodat de te onderzoeken varianten hieraan getoetst kunnen worden.

De gemeente geeft aan dat varianten worden bepaald op basis van verschillende locaties van het hoogspanningsstation en verschillen in ligging en oriëntatie van het zonnepark. De Commissie adviseert in de samenstelling van varianten rekening te houden met de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het hoogspanningsstation, de waterhuishouding en mogelijkheden voor energieopslag. Door samengestelde varianten te vergelijken krijgt de gemeenteraad het benodigde inzicht in de milieugevolgen en de mate waarin aan de projectdoelen wordt voldaan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Matthijs Beke
dr. Theo Fens
ir. Berdie Olthof
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 18 mrt 2022