3610. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Stadsdijken van Zwolle versterken. De dijken lopen langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, langs een bedrijventerrein, woonwijken, groen recreatiegebied en beschermd natuurgebied. Het traject is ongeveer 7,5 kilometer lang. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluiten over de goedkeuring van de dijkversterking, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Over het algemeen zijn de milieueffecten goed in beeld. Zo is er veel aandacht voor duurzaamheid en de effecten op het landschap, die beperkt zijn. Tegelijkertijd ontbreekt inzicht in trilling- en geluidhinder door het aanbrengen van nieuwe damwanden, de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden en archeologische waarden in de ondergrond. Ook is meer onderbouwing nodig van de manier waarop de dijk versterkt wordt. De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Casper van der Giessen
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 22 dec 2021