3608. Herinrichting Ooijse Graaf, gemeente Berg en Dal

K3Delta en Stichting Ark Natuurontwikkeling willen de Ooijse Graaf, een rivierarm tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen, herinrichten. Het plan is onder meer om omringende natuurgebieden te verbinden, het rietmoeras te vergroten en het gebied gedeeltelijk te ontgronden. Voordat de gemeenteraad van Berg en Dal besluit over de bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt een systematische beschrijving van wat er nodig is om het rietmoeras en het leefgebied voor moerasvogels te laten ontstaan. Hiermee zou meer inzicht ontstaan of de maatregelen voldoende zijn om de natuurdoelen te halen, zegt de Commissie. Het rapport beschrijft goed wat het effect van de toekomstige natuur op de grondwaterstanden is. Wel ontbreekt een beschrijving van het effect op de grondwaterstroming van het tijdelijke deel van de plas, die voorafgaat aan het inrichten van het rietmoeras. Volgens de Commissie moet dit beter worden onderzocht. Ten slotte is het advies om het stikstofonderzoek aan te passen. Er is nu gerekend met een aanlegperiode van zes jaar. De plas zal wellicht in een kortere tijd worden aangelegd waardoor de uitstoot door de werkzaamheden per jaar hoger is. Hierdoor is de jaarlijkse stikstofdepositie mogelijk onderschat en dit kan effecten hebben op de natuur. De gemeente en de provincie hebben aangegeven dit advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Werk in het milieueffectrapport de doelstellingen concreet uit, breng hierin een rangorde aan en laat zien hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden, zegt de Commissie in haar advies. Hou daarbij rekening met de waterpeilen in het gebied en met de gebiedsopgaves, vooral voor het aangrenzende Natura 2000 gebied.

Ook is een aanbeveling om onderscheid te maken tussen tijdelijke effecten van de ontgronding en permanente effecten na de herinrichting. Kijk daarbij naar zowel de negatieve als de positieve gevolgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Marinus Kooiman
dr. Vincent Post
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3 Delta
Gemeente Berg en Dal

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 13 sep 2022