3592. Module Energietransitie Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland hebben de zeven RES-regio’s ieder een eigen regionale energiestrategie 1.0 opgesteld met zoekgebieden voor het opwekken van zon- en windenergie. Voor de provincie aanleiding om het provinciale omgevingsbeleid te actualiseren. Voordat Provinciale Staten hierover een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie heeft zij gevraagd de inhoud van het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-11-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-08-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het heeft grote meerwaarde dat de zeven RES’en zijn onderzocht op milieugevolgen en dat ook gekeken is naar alternatieven voor zonne- en windenergie, zegt de Commissie in haar advies. Digitale kaarten maken direct duidelijk waar zonne- en windenergie kansrijk is en waar nog aandachtspunten zijn voor milieu en leefomgeving. Het milieuonderzoek sluit goed aan bij het besluit over het provinciale omgevingsbeleid. Met dit milieueffectrapport ligt er een goede basis voor het vervolg. Bij de RES 2.0 worden de zoekgebieden voor wind en zon nog concreter. De RES-regio’s kunnen gebruik maken en voortbouwen op dit milieueffectrapport. Zo kunnen de milieugevolgen meer gedetailleerd onderzocht worden, waarbij ook duidelijk wordt of de plannen geheel uitvoerbaar zijn.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het van grote meerwaarde dat de zeven RES’en (in cumulatie) worden onderzocht op de milieugevolgen. Zo krijgt de provincie een totaalbeeld van de gevolgen voor de leefomgeving, de natuur en het landschap. De Commissie adviseert te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor minder of andere milieugevolgen, bijvoorbeeld door energieopwekking te concentreren of een groter aandeel windenergie ten opzichte van zonne-energie.
De provincie wil ook andere onderwerpen in het milieueffectrapport onderzoeken, zoals energie-efficiency en verduurzaming van de industrie. De Commissie doet de aanbeveling om deze onderwerpen in een later stadium op hun milieugevolgen te onderzoeken, als deze onderwerpen meer concreet zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 31 aug 2022