3592. Module Energie Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er zeven RES-regio’s met ieder een regionale energiestrategie. Dit is aanleiding voor de provincie om het provinciale omgevingsbeleid te herzien. Ook wil de provincie vanwege eerder gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord het omgevingsbeleid actualiseren. Voordat Provinciale Staten hierover een besluit nemen worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de provincie geadviseerd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-11-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het van grote meerwaarde dat de zeven RES’en (in cumulatie) worden onderzocht op de milieugevolgen. Zo krijgt de provincie een totaalbeeld van de gevolgen voor de leefomgeving, de natuur en het landschap. De Commissie adviseert te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor minder of andere milieugevolgen, bijvoorbeeld door energieopwekking te concentreren of een groter aandeel windenergie ten opzichte van zonne-energie.

De provincie wil ook andere onderwerpen in het milieueffectrapport onderzoeken, zoals energie-efficiency en verduurzaming van de industrie. De Commissie doet de aanbeveling om deze onderwerpen in een later stadium op hun milieugevolgen te onderzoeken, als deze onderwerpen meer concreet zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 16 mei 2022