3566. Ootmaanlanden en Koningsschut, gemeente Westerveld

De provincie Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten bereiden zich voor op meer wateroverlast in de toekomst in Meppel. Ze willen daarom in de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut 400.000 kubieke meter water kunnen opslaan. Ook willen ze de aanwezige natuur daar verbeteren. Het gaat bij de maatregelen onder andere om het aanpassen van de waterhuishouding, een vispassage en het lokaal verwijderen van de bovengrond en graszoden. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-10-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat alle informatie, zegt de Commissie, voor een besluit over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Ze raadt de gemeente wel aan om bij de besluitvorming rekening te houden met mogelijk extra maatregelen door urgente nieuwe opgaven, zoals uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Doe dit ook voor de nieuwste inzichten in het veranderende klimaat, waardoor de waterberging mogelijk vaker en in andere seizoenen ingezet wordt, zegt de Commissie.
De Commissie beveelt aan deze onzekerheden een plek te geven in het monitorings- en evaluatieplan en in de beheerplannen van de natuurgebieden. Tot slot geeft de Commissie mee om in ieder geval maatregelen achter de hand te houden voor als het gebied vaker volstroomt dan gedacht en de natuur hier schade van ondervindt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe/Prolander

Bevoegd gezag
Gemeente Westerveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 12 okt 2022