356. Rijksweg 37/34 (Holsloot - Emmen-Zuid)

Het voornemen betreft de verbreding van de Rijksweg 37 en de Rijksweg 34 (gedeelte Holsloot – Emmen-Zuid). Als belangrijkste argumenten hiervoor worden door de initiatiefnemer verkeerstechnische, transport-economische en regionaal-economische overwegingen genoemd. De ombouw was indicatief in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer opge nomen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-05-1991 Datum kennisgeving
23-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
23-08-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-08-1993 Kennisgeving MER
30-08-1993 Ter inzage legging MER
01-09-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-11-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie in het MER rekening te houden met de si tuatie in het aangrenzende gebied van Duitsland en met verbeteringen op andere wegvak ken/hoofdwegen richting Duitsland en om operationele doelen te formuleren. Bij de milieu-informatie zou vooral moeten worden gelet op luchtverontreiniging, geluidhinder, leefbaarheid, abiotische en biotische aspecten. 

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan, dat het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2) alleen het voornemen bevatte om de A37 'op termijn uit te bouwen tot autosnelweg'. Voor de N34 vermeldde het SVV2 (onder het opschrift 'te verbreden verbindin gen'): 'aanpassing als autoweg'.

Het nulplusalternatief, het verdubbelingsalternatief A1 en het meest milieuvriendelijk alter natief bleven binnen het door het SVV2 gegeven kader. Zoals de minister van Verkeer en Waterstaat bij haar verzoek om advies aangegeven had, gold dit niet voor het zogeheten ver dubbelingsalternatief A2. Dit zou niet als een reëel alternatief beschouwd mogen worden. Het MER bood voldoende informatie voor een besluit, aldus de Commissie.

De werkzaamheden aan de verdubbeling van de N37 – en ombouw tot A37 – tussen Hooge veen en de Duitse grens zijn inmiddels gestart. Het gedeelte Holsloot – Hoogeveen moet in 2002 gereed zijn. Aansluitend op de A37 is op Duits grondgebied ook begonnen met de verdubbeling van de weg tussen de grens en de aansluiting op de A31. Volgens planning moeten de beide projecten in 2005 gereed zijn.

Op 1 februari 2001 maakte de minister van Verkeer en Waterstaat haar besluit bekend om het weggedeelte van de (voormalige) N37 van Hoogeveen tot Holsloot aan te duiden als autosnelweg.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Joenje
ir. Bas de Koning
van Meel
ir. van Willigenburg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018