3547. Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug)

Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug versterken, om de lager gelegen Flevopolder te beschermen. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport dat door de Commissie is beoordeeld vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In de volgende fase volgt een gedetailleerd ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-04-2022 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-08-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies en de aanvulling daarop.
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Eerder zei de Commissie al dat het milieueffectrapport goed de voordelen van vooroevers in het IJsselmeer laat zien boven versterking van de dijk zelf. Deze oplossing scoort het beste op waterveiligheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit en biedt vooral kansen voor biodiversiteit. Alleen de effecten op archeologische waarden waren nog onvoldoende onderbouwd. Het aangevulde rapport laat zien dat de alternatieven verschillen op de gevolgen voor archeologie. Het vooroeveralternatief scoort negatiever dan alternatieven, vanwege mogelijke archeologische waarden in en op de IJsselmeerbodem. Dit vraagt daarom nog aandacht in de planuitwerking en om maatregelen voor behoud. Daarvoor wordt een archeologieplan opgesteld.

Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Voor het traject Baaidijk blijken alleen maatregelen aan de dijkbekleding nodig. Voor het traject Meerdijk zijn vier oplossingen vergeleken, waarna de oplossing met vooroevers in het IJsselmeer en behoud van de bestaande dijk is gekozen. Deze oplossing scoort het beste op waterveiligheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit en biedt vooral kansen voor biodiversiteit. De conclusie in het milieueffectrapport dat de effecten op archeologische waarden verwaarloosbaar zijn is onvoldoende onderbouwd, zegt de Commissie. De aanleg van de vooroeverdam kan negatieve effecten hebben, omdat deze in de bodem moet worden ingegraven. De Commissie adviseert het rapport op dit onderdeel aan te vullen voordat het besluit over het voorkeursalternatief wordt genomen. Het waterschap neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de Commissie beoordelen. 

Advies reikwijdte en detailniveau
Het hoofddoel van de dijkversterking is hoogwaterveiligheid. De dijk ligt grotendeels naast een beschermd natuurgebied en is landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Het is daardoor best een puzzel om hoogwaterveiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden samen te brengen in de dijkversterking. Een notitie van het Waterschap beschrijft verschillende oplossingen. Een traditionele dijkversterking met bijvoorbeeld strakke lijnen die passen bij het cultuurhistorische landschap, maar ook een dijk met natuurlijke vooroevers waar de beschermde natuur van kan profiteren. Maak in het milieueffectrapport zo duidelijk mogelijk welke opties er zijn waarbij rekening wordt gehouden met natuur, landschap en andere aspecten, adviseert de Commissie. En laat ook zien waarom opties afvallen of juist verder worden uitgewerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel
dr. ir. Hessel Voortman

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Zuiderzeeland

Bevoegd gezag
Waterschap Zuiderzeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 23 aug 2022