3547. Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug)

Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug, die de laag gelegen Flevopolder beschermt, versterken. Voordat over de dijkversterking wordt besloten, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Flevoland heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-04-2022 Ter inzage legging van de informatie

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het tussentijds milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het hoofddoel van de dijkversterking is hoogwaterveiligheid. De dijk ligt grotendeels naast een beschermd natuurgebied en is landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Het is daardoor best een puzzel om hoogwaterveiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden samen te brengen in de dijkversterking. Een notitie van het Waterschap beschrijft verschillende oplossingen. Een traditionele dijkversterking met bijvoorbeeld strakke lijnen die passen bij het cultuurhistorische landschap, maar ook een dijk met natuurlijke vooroevers waar de beschermde natuur van kan profiteren. Maak in het milieueffectrapport zo duidelijk mogelijk welke opties er zijn waarbij rekening wordt gehouden met natuur, landschap en andere aspecten, adviseert de Commissie. En laat ook zien waarom opties afvallen of juist verder worden uitgewerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel
Dr. ir. Hessel Voortman

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Zuiderzeeland

Bevoegd gezag
Waterschap Zuiderzeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 25 apr 2022