3547. Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug)

Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug, die de laag gelegen Flevopolder beschermt, versterken. Voordat over de dijkversterking wordt besloten, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Flevoland heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het hoofddoel van de dijkversterking is hoogwaterveiligheid. De dijk ligt grotendeels naast een beschermd natuurgebied en is landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Het is daardoor best een puzzel om hoogwaterveiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden samen te brengen in de dijkversterking. Een notitie van het Waterschap beschrijft verschillende oplossingen. Een traditionele dijkversterking met bijvoorbeeld strakke lijnen die passen bij het cultuurhistorische landschap, maar ook een dijk met natuurlijke vooroevers waar de beschermde natuur van kan profiteren. Maak in het milieueffectrapport zo duidelijk mogelijk welke opties er zijn waarbij rekening wordt gehouden met natuur, landschap en andere aspecten, adviseert de Commissie. En laat ook zien waarom opties afvallen of juist verder worden uitgewerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. prof. dr. ir. S.N. Jonkman
mw. dr. H. van Londen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Zuiderzeeland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 13 jul 2021