354. Tienjarenprogramma 1992 - 2002 (TJP1) van Afvaloverlegorgaan (AOO)

Het AOO heeft tot taak de sturing op landelijk niveau van het beleid voor acht afvalstromen voor te bereiden. Daartoe stelt het AOO een voortschrijdend Tienjarenprogramma Afvalstoffen (TJPA) vast, dat elke drie jaar wordt herzien. Voor het eerste TJPA wordt vrijwillig m.e.r. uitgevoerd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-04-1991 Datum kennisgeving
23-04-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-06-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-02-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-1992 Kennisgeving MER
17-02-1992 Ter inzage legging MER
23-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening dat het MER een overzichtelijk beeld gaf van de mogelijke milieugevolgen van de alternatieven. Het weergeven en vergelijken van de milieugevolgen werd als verfrissend en helder bestempeld. Het MER had iets meer kunnen ingaan op de situatie waarin het afvalaanbod nog steeds zou toenemen. 

Het definitieve Tienjarenprogramma Afvalstoffen is in augustus 1992 aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Interprovinciaal overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het najaar 1992 hebben deze drie partijen te kennen gegeven aan de uitvoering van het programma te zullen meewerken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
dr. Peter Driessen
drs. Ford
drs. Heijungs
Klop

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afval Overleg Orgaan (VROM, IPO, VNG)

Bevoegd gezag
Afval Overleg Orgaan (VROM, IPO, VNG)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007