3532. Waterstofproductie uit reststromen (FUREC), provincie Limburg

Energiebedrijf RWE wil het project FUREC realiseren. FUREC bestaat uit twee fabrieken. Op industrieterrein Zevenellen in de gemeente Leudal komt een ‘pelletfabriek’ voor de voorbewerking van gemengd afval. Op het chemische industrieterrein Chemelot in de gemeente Sittard-Geleen wordt een fabriek gebouwd die deze afvalpellets omzet in ongeveer 60.000 ton waterstof, 840.000 ton CO2 en 140.000 ton vaste afvalproducten. Voordat de provincie Limburg besluit over de omgevingsvergunning voor de waterstoffabriek zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op verzoek van de provincie toetste de Commissie de juistheid en volledigheid van dit rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-12-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-02-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het is volgens de Commissie nodig dat in dit stadium al zicht is op de milieugevolgen van beide fabrieken samen en op die van de waterstoffabriek in het bijzonder. Eerder vroeg de Commissie hier al aandacht voor. Ook is voor een dergelijk innovatief afvalverwerkingsproject meer diepgang en onderbouwing nodig in het milieuonderzoek. Nu er meer diepgang en onderbouwing vereist zijn, zijn de milieurisico’s van de waterstoffabriek nog onvoldoende in beeld. Zo is er mogelijk een onderschatting van effecten door luchtverontreiniging. Ook de onderbouwing dat de uitstoot van stikstof en zwavel beschermde natuur niet aantast, is nog onvoldoende zeker. De Commissie adviseert daarom eerst het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over vergunningen voor FUREC. De provincie heeft aangegeven het advies over te nemen en het aangepaste rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Als voorzet voor het milieueffectrapport ligt er al een heldere en concrete notitie waarin is aangeven welke milieueffecten onderzocht gaan worden. Door in het milieueffectrapport de fabrieksprocessen gedetailleerd en duidelijk te beschrijven en ook de samenstelling van de gebruikte reststromen, komen de effecten van de nieuwe fabriek goed in beeld. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport ook in te gaan wat de eerdere ervaringen van de beoogde technieken zijn en of er onzekerheden zijn in de uitstoot naar de lucht of het water. Daarbij is het nodig te beschrijven wat de gevolgen zijn voor het milieu bij bijzondere omstandigheden, zoals storingen, onderhoud en calamiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Reinoud van der Auweraert
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
ing. Gerard Krone
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Generation NL BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 20 feb 2024