3518. Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, planuitwerkingsfase

De dijk langs de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar oplossingen om de Krimpenerwaard te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-05-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In de eerste fase van het project is een voorkeursoplossing gekozen voor de dijkversterking. Deze oplossing wordt nu uitgewerkt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om omgevingseffecten te beperken of te voorkomen. De Commissie vindt echter dat eerst een nadere onderbouwing van de voorkeursoplossing nodig is.
 
Vanwege de bebouwing op en langs de dijk is er weinig ruimte voor dijkversterking. Het project heeft veel impact op de omgeving. Daarom adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport alle mogelijkheden te onderzoeken om aan de normen voor de waterveiligheid te voldoen. Vooral de ‘voordeursoplossing’, met mogelijke maatregelen aan de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, is daarbij van belang. Dit moet duidelijk maken in hoeverre de dijkversterking beperkt kan blijven. Verder adviseert de Commissie om in het rapport mogelijke oplossingen beschrijven voor knelpunten voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid, landschap en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
prof. dr. ir. Matthijs Kok
drs. Allard van Leerdam
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 15 jun 2022