3512. De Hoef-West te Amersfoort

Om te voldoen aan haar woningbouwopgave wil de gemeente Amersfoort het gebied De Hoef-West, ook bekend als Hoefkwartier, veranderen van kantorengebied naar een gemengd woon- en werkgebied. Hiervoor komt een nieuw bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-02-2021 Ter inzage legging MER
08-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder wat de mogelijke gevolgen voor de omgeving van de transformatie zijn. Met het nemen van extra maatregelen zijn deze gevolgen te verminderen. In het plan wordt nu uitgegaan van 5.000 werkplekken en maximaal 2.500 nieuwe woningen. Maar het lijkt aannemelijk dat er veel meer woningen en werkplekken in het gebied komen. De Commissie zegt dat hierdoor de effecten op onder andere mobiliteit en de woon- en leefomgeving mogelijk worden onderschat. De gemeente heeft een aantal ambities voor het gebied. Zo moet het een duurzame en goed bereikbare wijk worden, met oog voor biodiversiteit. In het rapport wordt niet beschreven wanneer deze ambities bereikt zijn en wat de minimale eisen zijn waaraan ze moeten voldoen. Hierdoor is het niet duidelijk of de verschillende ambities wel met elkaar te realiseren zijn. Het advies van de Commissie is om het milieueffectrapport eerst aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over De Hoef-West. Hieruit moet blijken wat de gevolgen voor de omgeving zijn bij de komst van meer woningen en wat het beoogde en minimale niveau van de ambities is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amersfoort

Bevoegd gezag
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 08 apr 2021