351. Verblijfsrecreatie/golfbaan Eesveense Hooilanden (Steenwijk)

J. Douma wil een golfbaan met bijbehorende voorzieningen aanleggen en een aantal voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie. Het terrein waarop het plan betrekking heeft, beslaat circa 90 ha en is momenteel in gebruik als akkerbouwgrond. Op circa 50 ha zal een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen worden aangelegd. Daarnaast wordt voorzien in de bouw van 500 à 600 vakantiebungalows, horeca-, sport- en overige voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-04-1991 Datum kennisgeving
03-04-1991 Ter inzage legging van de informatie
28-05-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-06-1992 Kennisgeving MER
17-06-1992 Ter inzage legging MER
23-09-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER beschouwde vier alternatieven: 

● het voorkeursalternatief (A), waarbij de golfbaan centraal wordt aangelegd, zonder doorsnijdingen, en vrijwel geheel wordt omringd door waterpartijen. Het clubhuis zou centraal op de baan worden gebouwd; het parkeerterrein tussen clubhuis en ontgrondingsplas. Vakantiebungalows zouden langs de golfbaan worden gebouwd;

● een alternatief (B) met een golfbaan langs de Steenwijker Aa, met een bundeling van de grotere zomerhuizen in de westpunt van het plangebied;

● een milieuvriendelijk 'alternatief' met verscheidene beheermaatregelen (o.a. beregening vanuit de ontgrondingsplas) en natuurontwikkeling;

● een nulalternatief.

 

In haar toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER voldoende basis bood voor verdere besluitvorming. Zij vond de keuze van het voorkeursalternatief wel zwak gemotiveerd. Ook vond ze de uitwerking van het milieuvriendelijkste alternatief niet duidelijk: de milieuvoordelen ten opzichte van andere alternatieven waren niet helder aangegeven.

Het bestemmingsplan ging in op de vier alternatieven, die in het MER waren beschouwd. Bij de afweging hebben niet alleen milieubelangen een rol gespeeld. Het bestemmingsplan geeft aan, dat de volgende overwegingen een voorname rol hebben gespeeld:

● het wonen langs de golfbaan moest worden gerealiseerd (een van de doelen van het project);

● de bouw van vakantiebungalows en de zandwinning, respectievelijk de recreatieplas hangen nauw samen;

● de aanwezigheid van centrale voorzieningen (zoals gezondheidscentrum, restaurant, hotel);

● door intensieve landschapsbouw met veel beplanting krijgt het gebied een eigen identiteit en attractiviteit;

● de golfbaan moet spelers voldoende beschutting en een optimale belevingswaarde bieden;

● de geschiktheid van de locatie ten opzichte van andere locaties en (hoge) natuur- of landschapskwaliteiten;

● gebruik van recreatief/toeristische/economische potenties van Noord-Overijssel;

● werkgelegenheid, inclusief spin-off.

Op basis daarvan is gekozen voor alternatief A.

Er is geen evaluatieprogramma in het bestemmingsplan opgenomen.

Gedeputeerde Staten hebben op 5 oktober 1993 het bestemmingsplan goedgekeurd. Het ingestelde beroep is bij KB van 28 februari 1995 ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is per 27 april 1995 onherroepelijk geworden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. van Diggelen
ir. Alexander Daniel Maier
van Meel

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. Douma

Bevoegd gezag
Steenwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018