3509. CO2 afvang SUEZ ReEnergy Roosendaal

Om bij te dragen aan de klimaatopgave wil afvalverbrander SUEZ de helft van de uitgestoten CO2 afvangen. Deze kan weer worden gebruikt in de nabijgelegen glastuinbouw. Voor de komst van de CO2-afvanginstallatie moet de provinicie Noord-Brabant vergunningen verlenen. Voordat ze dit doet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat het rapport nog niet volledig was. Nu is deze aangevuld en zijn de milieueffecten wel volledig in beeld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-12-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde milieueffectrapport voor de afvang van CO2 door afvalverbrander SUEZ in Roosendaal is compleet en brengt de winst voor het klimaat volledig in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Noord-Brabant over de kwaliteit van dit rapport.

Voorlopig toetsingsadvies
Het compacte rapport beschrijft de te verwachten milieugevolgen voor vier scenario’s. Deze verschillen in het wel of niet verbranden van meer afval en het afvoeren van de CO2 door buisleidingen of per vrachtwagens. De Commissie vindt de effectbeoordeling niet goed navolgbaar en de gevolgen van de benodigde buisleidingen op de gezondheid van omwonenden niet goed onderzocht. Ook moet de klimaatwinst completer in beeld gebracht worden, zegt de Commissie. Nu is alleen gekeken naar de CO2-winst binnen de grenzen van de afvalverbrander. Maar niet naar de uiteindelijke winst voor het klimaat gezien voor het hele proces: van afvang tot en met gebruik. De Commissie adviseert de provincie om het rapport eerst op deze punten aan te laten passen en daarna een besluit te nemen over de komst van de CO2-afvanginstallatie. De provincie heeft inmiddels laten weten dit advies te volgen en laat het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Hoe groot de CO2-reductie precies kan zijn, moet blijken uit het rapport. Hiervoor is onder andere een goede beschrijving nodig van het productieproces, de installaties, van de gebruikte stoffen en hun oorsprong en van de technieken die worden ingezet om het energiegebruik en de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken, zegt de Commissie. Ook schrijft de Commissie in haar advies dat de effecten van het transport van de afgevangen CO2 naar de afnemers, zoals via buisleidingen, onderzocht moeten worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
dr. ir. Wim Brilman

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sita ReEnergy Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 08 jun 2021