3500. Regionale energiestrategie Holland Rijnland

Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. Een RES brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie kan worden opgewekt voor het realiseren van de klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-08-2020 Adviesaanvraag
19-01-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Advies milieu-informatie
09-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-07-2021 Ter inzage legging MER
03-11-2021 Advies uitgebracht
Advies milieu-informatie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies milieu-informatie
De regio Holland Rijnland wil in 2030 meer hernieuwbare elektriciteit opwekken en energie besparen. Ook wil de regio aansluiten op een warmtenetwerk vanuit Rotterdam en alternatieve warmtebronnen onderzoeken en gebruiken. De Commissie keek op verzoek van de regio naar het milieueffectrapport bij de Regionale Energiestrategie. Het milieueffectrapport geeft de milieugevolgen en milieurisico’s goed weer. De verschillende onderzochte opties laten zien welke keuzes er zijn en welke belangen met elkaar botsen. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen voor de RES 2.0, die in 2023 wordt vastgesteld. Zorg dat de milieu-informatie goed te volgen is, dan is duidelijk hoe keuzes tot stand komen, zegt de Commissie. Het helpt bijvoorbeeld om een ‘potentiekaart’ te maken, met daarop kansrijke gebieden voor duurzame opwekking. Ook geeft de Commissie enkele aanbevelingen om het landschapsonderzoek te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld de landschappelijke gevolgen op regionale schaal, zoals het Groene Hart, nog niet goed in beeld.

Advies reikwijdte en detailniveau
De regio gaat in het rapport de milieugevolgen vergelijken van verschillende oplossingen voor de duurzame energieopwekking. De Commissie vindt dit een goede aanpak en adviseert ook de mogelijkheden voor concentratie van energieopwekking, of het meer inzetten op windenergie in plaats van zonne-energie te onderzoeken. Door dit onderzoek is straks een beter onderbouwde keuze mogelijk. Zij doet daarnaast een aantal suggesties voor de omgang met landschap. Zo vraagt zij in het milieurapport aandacht te besteden aan landschappelijke samenhang, en aan de impact van stapeling (cumulatie) van wind- en zonneparken, zoals in en rondom het Groene Hart.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkingsverband Holland Rijnland

Bevoegd gezag
Gemeente Leiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 03 nov 2021