3490. De Nieuwe Kern, gemeente Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel wil De Nieuwe Kern realiseren, het gebied tussen Amstel Business Park, NS-station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2. Er komen circa 4.500 nieuwe woningen en ongeveer 250.000 m2 ruimte voor bedrijven, kantoren, horeca en sportvoorzieningen. Voordat de gemeenteraad van Ouder-Amstel besluit over het plan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
14-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2021 Ter inzage legging MER
22-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
11-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-10-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies aanvulling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling
Het rapport, dat na een eerder advies is aangevuld, laat duidelijk zien dat nieuwe bewoners in het gebied te maken krijgen met veel geluidhinder door (snel)wegen, spoorlijnen en vliegverkeer. Onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen moet duidelijk maken of een acceptabel leefklimaat haalbaar is. Het rapport beschrijft ook mogelijkheden om onder meer bodem, ondergrond, waterhuishouding, flora en fauna zo weinig mogelijk te belasten. Ook dit vraagt nog veel aandacht in vervolgbesluiten en bij monitoring van effecten. Over geluideffecten van het vliegverkeer voor hogere bouwlagen en maatregelen om dit te verminderen ontbreekt nog informatie. Dit is belangrijk voor de afweging die de gemeente maakt over de (maximale) bouwhoogte. Daarom adviseert de Commissie deze informatie aan te vullen voordat een besluit wordt genomen over het plan.

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft veel informatie over de gevolgen van het plan voor onder andere verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschap in het gebied. Nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied krijgen te maken met een hoge geluidbelasting door weg-, rail- en vliegverkeer. De effecten daarvan en maatregelen om die te beperken zijn nog niet goed beoordeeld. In het rapport wordt uitgegaan van volledige ophoging van het gebied, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de bodem, ondergrond, waterhuishouding, flora en fauna. Het rapport laat nog onvoldoende zien of daarvoor ook andere oplossingen mogelijk zijn. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas besluiten te nemen over het plan.


Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente en de grondeigenaren willen een leefbaar en duurzaam gebied ontwikkelen, met aandacht voor onder andere gezondheid, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het gebied kent wel beperkingen, zoals geluid van wegen, spoor en vliegverkeer en de fysiek beschikbare ruimte. De Commissie adviseert om de ambities te vertalen in concrete doelen en daar vervolgens verschillende invullingen bij te ontwikkelen. Gebruik het milieueffectrapport om te onderzoeken welke kansen en belemmeringen er zijn om de ambities waar te maken, zegt zij in haar advies. Besteed speciale aandacht aan de kansen die het geplande centrale park biedt, zowel voor nieuwe bewoners en recreanten als voor de verbinding van natuurgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Tilly Fast
dr. Hasse Goosen
ing. Jan van der Grift
prof. dr. ir. Rob van der Heijden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ouder-Amstel

Bevoegd gezag
Gemeente Ouder-Amstel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 12 okt 2021