3471. Bedrijventerrein Trekkersveld IV gemeente Zeewolde

Polder Networks B.V. wil op een nieuw bedrijventerrein in Zeewolde een datacenter bouwen. Het datacenter komt op een terrein van 166 hectare en wordt het grootste van Nederland. Zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland moeten over de komst een besluit nemen. In een milieueffectrapport zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-02-2021 Ter inzage legging MER
29-04-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
Het uitgebreide rapport bevat veel informatie en vergelijkt mogelijke toegangswegen, aansluitingen op het bestaande energienetwerk en gebruik van koelwater. Volgens de Commissie ontbreekt in de vergelijking de belangrijkste variant, waarbij op het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt. Deze variant heeft twee grote voordelen. Vanuit landschappelijk oogpunt zorgt het ervoor dat er op andere plekken geen of minder grote wind- of zonneparken nodig zijn om aan de grote energievraag van het datacenter te voldoen. En vanuit het klimaatoogpunt voldoet het beter aan de doelstellingen van lokale, regionale en nationale overheden. Bij het gebruik van het datacenter ontstaat veel warmte. Om oververhitting te voorkomen wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Hiervoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig. De Commissie zegt in haar advies dat de milieugevolgen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn. Tot slot adviseert de Commissie om ook de gevolgen voor de aanwezige natuur, de landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te onderzoeken. Ze adviseert de provincie en gemeente om het rapport eerst aan te laten vullen en pas daarna een besluit te nemen. De twee overheden hebben laten weten dit advies op te volgen en laten het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken. De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aanlegfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. M.A. Beke
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 jul 2021