3459. Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

De provincie Flevoland wil de aanleg van een nieuwe haven bij Urk mogelijk maken. Deze haven is bedoeld voor maritieme en industriële bedrijvigheid en sluit daarmee aan op de bedrijvigheid in de bestaande haven van Urk. Voordat provinciale staten besluiten over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het is de tweede keer dat een besluit over de haven genomen gaat worden. De Raad van State vernietigde een eerder besluit vanwege stikstof. De provincie heeft toen besloten het inpassingsplan en het milieueffectrapport te actualiseren.    

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau geactualiseerd milieueffectrapport
25-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-05-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
Het milieueffectrapport geeft een duidelijke toelichting op het plan voor de haven en van de gevolgen voor het milieu. De Commissie constateert wel dat stikstof een aandachtspunt blijft. Duidelijk wordt dat de aanleg en het gebruik van de haven tot extra stikstof in een groot aantal Natura 2000-gebieden leidt. Het gaat daarbij om relatief kleine hoeveelheden. De conclusie dat een kleine toename van stikstof op kwetsbare natuur geen effect heeft, vraagt om betere onderbouwing. Op veel plaatsen is de natuur al in zeer slechte staat. Elke stikstoftoename kan de kwaliteit verder verslechteren. Bij het bepalen van effecten moet daarom rekening worden gehouden met de specifieke situatie ter plaatse, zoals de gevoeligheid van soorten of vegetaties.
 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op het onderwerp stikstof aan te vullen met een gedegen onderbouwing. De provincie heeft aangegeven het advies over te nemen en eventuele aanpassingen op het milieueffectrapport op te nemen in de Nota van beantwoording.

Advies reikwijdte en detailniveau te actualiseren milieueffectrapport
Wat betreft locatie, tijd en doelgroep is er overlap tussen de maritieme servicehaven en bedrijventerrein Port of Urk. Het milieueffectrapport moet daarom goed afbakenen wat het plan voor de haven inhoudt, maar het is ook belangrijk de onderlinge samenhang te beschrijven. Door te werken met scenario’s met en zonder realisatie van Port of Urk komen de effecten van de twee projecten samen in beeld.
 
Om alle effecten te kunnen bepalen moet in het rapport onderscheid worden gemaakt tussen de werkzaamheden bij de aanleg van de haven en de activiteiten als de haven in gebruik is, zegt de Commissie. Beschrijf daarbij ook welke beschermende maatregelen mogelijk zijn.
 
Ten slotte is de stikstofdepositie een aandachtspunt. Scheepvaart is een belangrijke stikstofbron. Actuele berekeningen zijn nodig om te onderzoeken of de aanleg en het gebruik effect heeft op beschermde natuurgebieden. Het milieueffectrapport moet laten zien of het plan uitvoerbaar is binnen de huidige natuurwetgeving.

In juli 2017 heeft de provincie Flevoland voor dit project een provincaal inpassingsplan inclusief een milieueffectrapport vastgesteld (zie project 3115). Dit besluit is in een beroepsprocedure door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. De provincie heeft vervolgens besloten om zowel het provinciaal inpassingsplan als het milieueffectrapport te actualiseren en opnieuw in procedure te brengen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha

Bijgewerkt op: 26 apr 2021