3115. Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

De provincie Flevoland stelt een inpassingsplan op voor een nieuwe buitendijkse haven ten zuiden van Urk. Tussen de bestaande dijk en de nieuw aan te leggen aanlegkade komt een haventerrein van maximaal 10 hectare waar bedrijven tot en met categorie 5.1 zich kunnen vestigen. De provincie Flevoland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-02-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-06-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
27-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport over het algemeen van goede kwaliteit is, maar dat het rapport nog niet voldoende informatie bevat over de mogelijke effecten op de waardevolle natuur en archeologie. De effecten van het plan op de natuur door onder andere ruimtebeslag en verstoring zijn nog niet volledig beschreven in het rapport. Het is daardoor nog onvoldoende duidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder te grote negatieve gevolgen voor het beschermde Natura 2000-gebied IJsselmeer en beschermde soorten. Zowel de ondiepe waterbodem van het IJsselmeer als de voormalige landbodem dieper onder de huidige waterbodem kunnen belangrijke archeologische resten bevatten. Het rapport bevat nog onvoldoende informatie om de risico’s op onherstelbare schade op deze mogelijke cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk te voorkomen. De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over het inpassingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport goed uit te leggen waarom de haven ten Zuiden van Urk nodig is.
Voor het bepalen van de milieueffecten is het ook van belang dat duidelijk is welke activiteiten wel en niet tot project behoren.
De Commissie adviseert verder de milieueffecten van het project zowel in de aanleg- als gebruiksfase goed in beeld te brengen met bijzondere aandacht voor de effecten op het landschap, de archeologie, het woon- en leefmilieu in de bebouwde kom van Urk en het Natura 2000-gebied IJsselmeer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Henk Otte
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018