3409. EEW (Delfzijl), provincie Groningen

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (EEW) wil de bestaande afvalverbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval op het industrieterrein Oosterhorn uitbreiden met een slibverbrandingsinstallatie en met die verbranding groene stoom opwekken. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2020 Ter inzage legging MER
01-07-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het rapport is nuttig onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van de uitbreiding. Zo heeft onderzoek plaatsgevonden naar zogenaamde ‘stikstofdepositie’ door de uitbreiding. Door de bestaande fabriek aan te passen vindt netto geen toename van stikstofdepositie plaats. Op een aantal punten is het rapport echter nog niet compleet. Zo is niet duidelijk welke luchtverontreiniging verwacht wordt en zijn de concentraties zeer zorgwekkende stoffen die vrij kunnen komen nog niet goed beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen voordat de provincie over de omgevingsvergunning besluit.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van EEW Delfzijl met een slibverbrandingsinstallatie uit te leggen waar het slib vandaan komt. Beschrijf de toenemende behoefte aan slibverbranding in Nederland en waarom juist voor deze locatie is gekozen. Breng ook de worst-case effecten op de leefomgeving en natuur in beeld door de verwerking van ontwaterd en gedroogd slib. Voor lucht en water is er mogelijk uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Het rapport moet duidelijk maken hoe die uitstoot geminimaliseerd kan worden. Mogelijk heeft de aanleg ook negatieve effecten op de Waddenzee en Eems-Dollard. Bij de aanlegfase en bij transport per vrachtwagen of schip, van en naar EEW moet ook gekeken worden naar die effecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EEW Energy From Waste Delfzijl B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 01 jul 2020