3404. Woningbouwontwikkeling Schieveste, gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam wil Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo’n 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen. Afgezien van enkele kantoorgebouwen is Schieveste nu grotendeels onbebouwd. Het gebied ligt tussen de rijksweg A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft en grenst aan het station Schiedam. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
14-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-01-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is grondig en goed leesbaar. De Commissie mist desondanks informatie over het geluidniveau op en in de woningen, en wat de gezondheidseffecten hiervan zijn voor de nieuwe inwoners. Veel woningen krijgen te maken met veel geluid van de snelweg en het spoor. Het is daardoor nog onduidelijk of het maximale binnengeluidniveau van 33 dB haalbaar is. Er ontbreekt informatie over wat de milieugevolgen zijn van het verwarmen of koelen van woningen met een warmte-koudeopslag. Dit systeem kan invloed hebben op de bodem, het water en neemt ruimte in beslag. Het is daardoor onduidelijk of de keuze voor dit systeem conflicteert met andere ambities en doelen, bijvoorbeeld het aantal woningen, kantoren en voorzieningen. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Niet alle woningen, werklocaties en voorzieningen worden waarschijnlijk in één keer gebouwd. Omdat het gebied tussen de drukke A20 en het spoor ligt, is het risico groot op het ontbreken van afschermende werking door gebouwen. Daardoor kan de luchtkwaliteit slechter zijn en de geluidsbelasting hoger. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport de effecten door de fasering in beeld te brengen. Zo wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen. Fasering heeft als ander risico het ontbreken van voorzieningen, buitenruimtes, zoals binnentuinen, en extra geluidhinder door de bouw. De Commissie adviseert deze omgevingseffecten in beeld te brengen in het milieueffectrapport en te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen, bijvoorbeeld door eerst afschermende gebouwen langs de A20 neer te zetten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Joep Lax

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schiedam

Bevoegd gezag
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 13 jan 2021