3394. Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

In het programma ‘Eurekarail’ werken verschillende partijen samen aan verbetering van het spoorwegennet tussen Nederland, België en Duitsland. Onderdeel daarvan is verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Landgraaf van één naar twee sporen. De spoorverbinding wordt vooral gebruikt voor personenvervoer en in mindere mate voor goederenvervoer. Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het inpassingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-03-2019 Ter inzage legging MER
28-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-06-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de spoorverdubbeling vooral tot extra geluidhinder in de omgeving van het spoor leidt, maar het rapport geeft weinig informatie over maatregelen die de hinder kunnen beperken. Daarnaast wekt het rapport de indruk dat de hinder door trillingen niet toeneemt, maar bij woningen dicht langs het spoor zal meer trillinghinder ontstaan. Ook maatregelen om trillinghinder te beperken zijn nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C02 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 17 jun 2019