3378. Bedrijventerrein Kleefse Waard, Arnhem

Voor het bedrijventerrein Kleefse Waard geldt geen, dan wel een verouderd, bestem-mingsplan. Daarom wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Voordat de gemeenteraad van Arnhem een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft dit rapport op verzoek van de gemeente getoetst.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-03-2019 Ter inzage legging MER
28-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies 
In het rapport ontbreekt nog informatie. Zo vragen de mogelijke gevolgen van extra stikstofuitstoot op het beschermde natuurgebied Rijntakken nog aandacht. Ook kan de toename van geluid leiden tot negatieve effecten voor beschermde soorten als de wulp. Daarnaast zijn de veiligheidsrisico’s voor bezoekers van de congres- en oplei-dingsfaciliteiten op het bedrijventerrein nog niet in beeld. De Commissie wijst tot slot op het ontbreken van informatie over de mogelijke toename van geluidbelasting voor de omgeving, respectievelijk over energiegebruik. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Michiel van Pelt
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Maaike Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 28 mei 2019