3374. Natuurherstel Ulvenhoutse Bos

De provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en Staatsbosbeheer willen samen de verdroging en verzuring van het beschermde natuurgebied het Ulvenhoutse Bos tegengaan. Daarom willen ze meer kalkrijk grondwater naar het gebied laten stromen en ervoor zorgen dat dit water de wortels van kwetsbare natuur in het gebied bereikt. De maatregelen bestaan uit beekbodem- en peilverhogingen en inrichting van een plek waar water via het maaiveld naar het grondwater stroomt. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Waterwet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
25-02-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat voldoende, inzichtelijke en navolgbare informatie, aldus de Commissie. Het laat duidelijk zien dat met de maatregelen het herstel van de hydrologische situatie die nodig is om de natuurdoelen te halen, nog niet volledig wordt bereikt.
Veel aandacht is besteed aan onzekerheden. Onzeker is bijvoorbeeld of het grondwater in het gebied voldoende kalk zal bevatten. Ook is gekeken hoe monitoring en eventuele bijsturing de onzekerheden kunnen beheersen, zoals de kunstmatige toevoeging van kalk.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de problematiek voor de beschermde natuur te vertalen naar een concreet toetsbare doelstelling voor dit project. Geef ook aan of andere doelen, bijvoorbeeld voor de waterkwaliteit, moeten worden behaald. Zo kan worden getoetst of de doelen worden bereikt of dat extra maatregelen nodig zijn.
Eerder zijn al maatregelen genomen om het Ulvenhoutse Bos te herstellen. Het rapport moet duidelijk maken welke maatregelen tot het project horen, welke maatregelen al eerder zijn genomen en welke tot andere projecten behoren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 20 apr 2020