3374. Natuurherstel Ulvenhoutse Bos

De Provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en Staatsbosbeheer willen samen de verdroging en verzuring van het beschermde natuurgebied het Ulvenhoutse Bos tegengaan. Daarom willen ze meer kalkrijk grondwater naar het gebied laten stromen en ervoor zorgen dat dit water de wortels van kwetsbare natuur in het gebied bereikt. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Waterwet, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de problematiek voor de beschermde natuur te vertalen naar een concreet toetsbare doelstelling voor dit project. Geef ook aan of andere doelen, bijvoorbeeld voor de waterkwaliteit, moeten worden behaald. Zo kan worden getoetst of de doelen worden bereikt of dat extra maatregelen nodig zijn.
Eerder zijn al maatregelen genomen om het Ulvenhoutse Bos te herstellen. Het rapport moet duidelijk maken welke maatregelen tot het project horen, welke maatregelen al eerder zijn genomen en welke tot andere projecten behoren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 16 apr 2019