3366. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan‘-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als Auditcommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat.

Procedure en adviezen

Advisering 2019 over monitoringsjaar 2018
29-05-2019 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. drs. J.A. van Dalfsen
dhr. dr. F.H. Everts
mw. prof.mr. A. Freriks
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof.dr.ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 28 jan 2019