3353. Netversterking Westelijk Friesland

TenneT wil op een locatie tussen Bolsward en de kop van de Afsluitdijk een nieuw regionaal hoogspanningsstation van 110 kV aanleggen. TenneT wil dit 110 kV-station met ondergrondse kabels aansluiten op het bestaande hoogspanningsnet. Dit is nodig om duurzame energieprojecten, zoals Windpark Fryslân, in de toekomst aan te kunnen sluiten op het bestaande hoogspanningsnet. Voordat de Ministers besluiten over het rijksinpassingsplan dat hier voor nodig is, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailnivau
TenneT en de ministers stellen een gefaseerde aanpak voor. Uit vijftien mogelijke locaties worden eerst drie tot vijf locaties gekozen en daarna één voorkeurslocatie. De milieuverschillen tussen locaties spelen hierbij een belangrijke rol. De Commissie vindt het voorstel een goed startpunt om de locatie voor het hoogspanningsstation en de bijbehorende kabels te kiezen. 

De Commissie vraagt nog aandacht de milieuvergelijking van de locaties. Zij adviseert bij het terugbrengen van de vijftien locaties vooral enkele onderscheidende criteria te gebruiken. Hierdoor vermindert de onderzoekslast en ontstaat een transparanter keuzeproces. Landschap is hier een goed voorbeeld van. Het 110 kV-station kan bij een bestaand bedrijventerrein geplaatst worden, of nabij windturbines of hoogspanningskabels. Een andere mogelijkheid is om het 110 kV-station in open gebied te plaatsten. Dit bepaalt de gevolgen voor het landschap. Beleving van het landschap is ook voor bewoners en gebruikers van de regio een belangrijk thema. De overgebleven geschikte locaties kunnen dan daarna gedetailleerder vergeleken worden

De Commissie heeft ook de website www.110kvinbeeld.nl bij haar advisering betrokken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. Th. Fens
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 13 mrt 2019