3350. Verkenning aanlanding windenergie op zee (VAWOZ)

Het Rijk wil meer windenergie op zee opwekken. Zij heeft in een verkenning onderzocht welke kabelroutes mogelijk zijn om de energie aan land te brengen en waar de aansluitingen op land mogelijk zijn. De minister neemt eerst een besluit over kansrijke routes, die daarna nog verder worden onderzocht. In de verkenning ontbrak onderzoek over kabelroutes ten noorden van de Wadden, daarom is daarvoor opnieuw advies gevraagd aan de Commissie.

Procedure en adviezen

Advies afwegingsnotitie 2018
04-10-2018 Adviesaanvraag
11-12-2018 Advies uitgebracht
Advies afwegingsnotitie
Persbericht
Advies afwegingsnotitie 2021
09-06-2021 Adviesaanvraag
20-09-2021 Advies uitgebracht
Advies afwegingsnotitie
Persbericht
Advisering studie doorkruising Wadden
26-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend advies over de afwegingsnotitie 2021
In het rapport doorkruising Wadden zijn zeven routes en in de afwegingsnotitie VAWOZ zijn drie routes onderzocht op hun milieugevolgen. Deze onderzochte routes komen grotendeels met elkaar overeen. Voordat de minister een keuze maakt over kansrijke routes adviseert de Commissie om meer onderzoek te doen naar de gevolgen op ‘hoogwatervluchtplaatsen’ voor wadvogels, zeegrasvelden en biodiversiteitshotspots voor het bodemleven. De effecten kunnen namelijk verschillen per kabelroute. In de volgende fase, de uitwerking en verdere vergelijking van de kabelroutes, moeten de milieugevolgen nog concreter in beeld worden gebracht, zegt de Commissie.
Ook adviseert de Commissie om duidelijker te onderbouwen waarom de opgewekte windenergie niet aan kan landen bij Den Helder of bij het Duitse Emden.

Advies over de afwegingsnotitie 2021
De milieueffecten van 41 mogelijke kabelroutes zijn goed onderzocht in de verkenning. Goed dat in een vroeg stadium, in de breedte, is gekeken naar milieugevolgen van deze routes en wat mogelijke knelpunten of milieurisico’s zijn, zegt de Commissie in haar advies. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de verdere uitwerking en het milieuonderzoek van kansrijke routes.
 
De Commissie geeft ook enkele adviezen mee voor het vervolg. Enkele onderzochte kabelroutes lopen door de Bruine Bank. Dit gebied wordt in 2021 Natura 2000-gebied en valt onder de beschermingszone van de Vogelrichtlijn. Kijk in toekomstig milieuonderzoek naar de periodes waarin vogels gebruik maken van dit gebied, adviseert de Commissie, en onderzoek ook de opeenstapeling van effecten die ontstaan door bijvoorbeeld de aanleg en het gebruik van nieuwe windparken.
 
Over het onderzoek ‘Doorkruising Wadden’ adviseert de Commissie in een later stadium. Dit gaat over de mogelijke kabelroutes van het windenergiezoekgebied ten noorden van de Waddeneilanden naar de aanlandingslocaties Eemshaven en Vierverlaten. 

Advies over de afwegingsnotitie 2018
De verkenning heeft geleid tot een selectie van kansrijke routes en aansluitpunten en tot een lijst van milieurisico’s die bij het uitwerken van de concrete routes aandacht vragen. Voorbeelden zijn risico’s verbonden aan het doorkruisen van waterkeringen of van natuur- of zandwingebieden. Een aantal onrealistische opties worden op goede gronden weggestreept. De verkenning laat overtuigend zien dat de levering van de geproduceerde stroom aan het landelijke hoogspanningsnet en niet de omzetting in waterstof op dit moment de meest logische keuze is. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor een aantal factoren die verdere keuzes nog kunnen beïnvloeden, zoals de afspraken uit het komende Klimaatakkoord en de wensen van betrokken gemeenten en provincies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Valérie Reijers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 18 jan 2024