3334. Dijkversterking Neder-Betuwe

Het Waterschap Rivierenland wil de dijk langs de Waal in de gemeente Neder-Betuwe tussen de Prins Bernardsluis en Wolferen versterken. De dijk voldoet niet meer aan de norm voor hoogwaterveiligheid. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het Projectplan Waterwet, onderzoekt het Waterschap de milieugevolgen in een milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-07-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-08-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-10-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Dijkversterking kan op verschillende manieren. In het rapport zullen de verschillende alternatieven voor de versterking van de gehele dijk met elkaar vergeleken worden. Vervolgens wordt een voorkeursalternatief gekozen dat in meer detail uitgewerkt wordt. De Commissie adviseert om in het rapport het keuzeproces en de rol van landschap, natuur en woon- en leefomgeving hierbij duidelijk uit te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. ir. R.B. Jongejan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 25 okt 2018