3309. Bestemmingsplan Buitengebied Driebergen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het bestemmingsplan voor het buitengebied van Driebergen actualiseren en beperkte uitbreiding van agrarische bedrijven (bouwvlakken) mogelijk maken. Het buitengebied van Driebergen bestaat voor driekwart uit natuur. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen

Procedure en adviezen

Toetsing
12-04-2018 Kennisgeving MER
13-04-2018 Ter inzage legging MER
16-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat in omliggende natuurgebieden, zoals Kolland & Overlangbroek, Rijntakken en Lingegebied & Diefdijk-Zuid, natuur gevoelig is voor luchtverontreiniging (zogenaamde stikstofdepositie) afkomstig van veehouderijen. In het rapport staat daarom de zoektocht naar oplossingen om de ammoniakuitstoot van agrarische bedrijven te beperken centraal. Dit leidt tot de conclusie dat een gedeelte van de agrarische bedrijven (binnen zekere grenzen) kunnen uitbreiden. De berekeningen daarvan zijn niet navolgbaar. Het bestemmingsplan geeft daarbij alle bedrijven onder voorwaarden uitbreidingsmogelijkheden, terwijl niet is aangetoond dat dat mogelijk is. Het rapport besteedt daarnaast nauwelijks aandacht aan natuur en landschap in het buitengebied van Driebergen zelf, terwijl het plan vooral uit natuurgebied bestaat. Hierdoor zijn effecten van het plan op natuur en landschap onzeker en mogelijk onderschat. De Commissie adviseert eerst het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Jan van der Grift
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bevoegd gezag
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 17 aug 2018