3292. Bestemmingsplan Hippische Zone Grandorse

Met Grandorse wil de gemeente grootschalige hippische evenementen mogelijk maken. Daarnaast worden maximaal 12 hippische kavels ontwikkeld en is in het plan ruimte gereserveerd voor andere hippische bedrijven, zoals winkels en een opleidingscentrum. Deze ontwikkelingen worden ingepast in een groen-blauw raamwerk, waarmee de gemeente een aantrekkelijk recreatief landschap en een robuuste natuurzone wil ontwikkelen. Gemeente Horst aan de Maas heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de aanvulling op het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
03-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-02-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Het milieueffectrapport is opgesteld in 2018 en het is nu aangevuld met veel extra informatie. De Commissie is positief over de inspanningen van de gemeenten om Grandorse in te passen in een groen-blauw raamwerk. De maatregelen om een robuuste natuurzone te creëren zijn al gedeeltelijk uitgevoerd. Onduidelijk is nog wel waar en wanneer de nog uit te voeren natuurmaatregelen worden gerealiseerd.
Doordat de aanvulling geen samenvatting bevat is het rapport lastig te begrijpen voor bestuurders en insprekers, geeft de Commissie in haar advies aan. Daarnaast ontbreekt een totaaloverzicht van de milieueffecten van Grandorse, ook in combinatie met andere ontwikkelingen binnen Park de Peelbergen, zoals de uitbreiding van Toverland. Voor verkeer zijn de conclusies niet te controleren doordat het onderzoeksrapport ontbreekt. Werk deze punten alsnog uit alvorens een besluit te nemen, schrijft de Commissie in haar advies.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. Twee belangrijke onderwerpen waarop nog informatie ontbreekt zijn het verkeer en de effecten op de bedreigde diersoort de das. Grote evenementen kunnen leiden tot files en hoge parkeerdruk, ook met het oog op toeristische trekpleisters in de buurt, zoals Toverland. Dit is nog niet goed bekeken voor Grandorse. Daardoor is nu niet duidelijk of er veel files kunnen ontstaan in bijvoorbeeld Ysselsteyn en bij de oprit van de A67. Ook is onduidelijk of er voldoende parkeergelegenheid is. Dit kan leiden tot ongewenste situaties.
Het gebied is nu grotendeels Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Op het terrein van Grandorse leven veel dassen, een beschermde diersoort. Dassen slapen in een burcht en eten in weilanden. Het rapport geeft niet aan op welke manier dit straks kan. Daardoor is nu onduidelijk wat de schadelijke effecten op de das zijn. De gemeente heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen, voordat ze een besluit neemt over het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
dr. Peter van der Molen
ing. Ben Peters
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 20 feb 2024