3277. Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Het waterschap Rivierenland wil de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg versterken om aan veiligheidsnormen te voldoen. Voordat de provincie Gelderland besluit over het benodigde projectplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder adviseerde de Commissie om het rapport aan te vullen met informatie over archeologie en beschermde diersoorten als watervogels en meervleermuis.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-04-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-07-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het aangevulde rapport beschrijft dat de dijkversterking op een moment en manier wordt uitgevoerd die schade aan beschermde diersoorten voorkomt.
 
Ook is nu duidelijk waar archeologische vindplaatsen zijn en hoe hier in het ontwerpproces rekening mee is gehouden. Wel zal op acht plekken pas bij de uitvoering blijken of archeologische waarden aanwezig zijn. Hiervoor beveelt de Commissie aan vooraf duidelijk te maken hoe een archeologische vondst kan worden behouden.
 
Met het aangevulde rapport heeft de provincie voldoende informatie om te besluiten over het dijkversterkingsproject.


Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het mogelijk was het benodigde extra ruimtebeslag van de dijk aanzienlijk kleiner te maken. De effecten op de omgeving zijn daardoor kleiner. Effecten op de smient en de meervleermuis zijn nog niet goed beschreven. Ook vraagt de omgang met archeologische resten nog aandacht.
 De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over de dijkversterking te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg kent een relatief zware hoogwaterveiligheidsnorm vanwege de grote gevolgen bij overstroming. De omvang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de keuze tussen de alternatieven in dijkversterking. De Commissie adviseert daarom het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwaterveiligheid en gebruik te maken van de ruimte die de nieuwe veiligheidsnorm biedt. Zij adviseert de effecten van de verschillende alternatieven op een zodanig detailniveau in beeld te brengen, dat een goede onderbouwing van het voorkeursalternatief mogelijk wordt. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief adviseert de Commissie de gevolgen voor landschap, leefomgeving en natuur concreet te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. ir. Ruben Jongejan
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Claudia Bremer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Provincie Zuid-Holland
Gemeente West Betuwe
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 23 jul 2020