3272. Windpark De Pals, gemeente Bladel

Force Renewable Factory bv wil in de gemeente Bladel windpark De Pals bouwen. Het windpark met 4 windturbines is gepland langs de A67, nabij de Belgische grens. Voor het nieuwe park moet een omgevingsvergunning worden verleend waarmee onder andere van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Bladel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
19-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-12-2018 Kennisgeving MER
07-12-2018 Ter inzage legging MER
05-02-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Om energieneutraal te worden overweegt de gemeente Bladel de realisatie van wind- en zonneparken. Of en hoe windpark De Pals optimaal bijdraagt aan het bereiken van dat doel, moet goed worden gemotiveerd. Volgens de Commissie maakt het rapport dat onvoldoende duidelijk. Zo zijn andere locaties dan langs de A67 niet in kaart gebracht en vergeleken. De gevolgen voor de geluidhinder, de veiligheid en het landschap van het plaatsen van turbines langs de A67 zijn goed onderzocht en duidelijk gepresenteerd. Alleen het onderzoek naar de gevolgen voor beschermde natuurgebieden en soorten voldoet niet. Zo is geen aandacht besteed aan het feit dat niet alleen windpark De Pals slachtoffers onder vogels en vleermuizen veroorzaakt, maar ook bestaande en geplande turbines in de buurt. Daarmee is onvoldoende gemotiveerd of de natuurschade die ontstaat, toelaatbaar is. De Commissie adviseert om over andere locaties dan die langs de A67 en over (het tegengaan van) effecten op de natuur meer informatie te geven. Pas daarna zou over de vergunning moeten worden besloten zodat met de nieuwe informatie rekening kan worden gehouden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Bladel wil in 2025 duurzaam in haar eigen energiebehoefte voorzien. Windenergie moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het milieueffectrapport moet laten zien waarom een windpark langs de A67 effectief bijdraagt aan dat doel. Daarvoor is bijvoorbeeld globaal inzicht nodig in de ruimte die binnen de hele gemeente beschikbaar is voor windturbines en in de voor- en nadelen die alternatieve vestigingsplaatsen hebben. Ook moet duidelijk zijn in hoeverre een windpark langs de A67 in de toekomst kan worden uitgebreid. De Commissie vindt het belangrijk dat voor de beoogde vestigingsplaats alternatieven met meer turbines en met turbines op andere posities worden onderzocht. De analyse moet laten zien dat een toekomstbestendige keuze wordt gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Force Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Bladel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 05 feb 2019