3270. Windpark Oude Mol, Strijensas

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder in de gemeente Hoeksche Waard vier nieuwe windturbines plaatsen. De zes windturbines die er nu staan, worden daarvoor eerst verwijderd. Voor het nieuwe park wordt het bestemmingsplan aangepast en zijn vergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-12-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-08-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De uitlaatgassen van de machines en voertuigen die bij de aanleg van het park worden ingezet, bevatten stikstofverbindingen die schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Sinds de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof moet per project worden aangetoond of er al dan niet sprake is van schade. In het milieueffectrapport staat dat dit in een losse vergunningaanvraag zal worden onderbouwd. Die onderbouwing moet er komen, zo vindt ook de Commissie. 
Andere tekorten die de Commissie bij een eerdere versie van het milieueffectrapport constateerde, zijn in deze nieuwe versie afdoende ingevuld. Ze hadden onder meer te maken met een mogelijke overschrijding van de geluidnorm bij woningen.

Voorlopig toetsingsadvies
De milieugevolgen van verschillende mogelijke opstellingen van vier of vijf turbines zijn overzichtelijk gepresenteerd in het rapport. Goed kaartmateriaal en talrijke foto’s geven een goed beeld van de turbineopstellingen. Op een beperkt aantal punten ontbreekt echter nog informatie. Zo is onzeker of bij nabijgelegen woningen de geluidnorm niet zal worden overschreden als wordt gekozen voor de grootste turbines die volgens het ontwerp-bestemmingsplan zijn toegestaan. Ook is nog niet zeker of dit park, samen met andere windparken in de omgeving, niet te veel slachtoffers onder vogels en vleermuizen maakt. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en het rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen op het ogenblik dat het samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Advies reikwijdte en detailniveau
Een milieueffectrapport moet de milieu-informatie bevatten waarmee verschillende belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Bij een windpark zijn dat bijvoorbeeld het beperken van de geluidhinder, de inpassing in het landschap en de optimalisatie van de energieopbrengst. De Commissie adviseert om de alternatieven waarvan de initiatiefnemer de milieugevolgen wil onderzoeken, aan te vullen met één extra alternatief. Dat alternatief is door de omwonenden voorgesteld. Daarbij worden de turbines niet in een lijn maar in een vierkant opgesteld. Het maakt inzichtelijk in hoeverre de hinder in Strijensas kan worden ingeperkt. De Commissie is van oordeel dat hiermee de variatie aan mogelijkheden vollediger wordt verkend, wat de belangenafweging ten goede komt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik Koppen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Oude Mol BV

Bevoegd gezag
Gemeente Hoeksche Waard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 03 dec 2019