3240. Bestemmingsplan buitengebied Maasdriel

De gemeente Maasdriel stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente ruimte bieden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Maasdriel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-07-2017 Kennisgeving MER
20-07-2017 Ter inzage legging MER
03-10-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan maakt naast de uitbreiding van agrarische bedrijven ook andere ontwikkelingen mogelijk zoals mini-windturbines en kleinschalig kamperen. De effect-bepaling houdt daar geen rekening mee. Als alle mogelijkheden die het plan biedt worden benut kunnen de effecten op bijvoorbeeld landschap en natuur dus groter zijn dan nu is beschreven in het rapport.
Enkele waardevolle natuurgebieden in de directe omgeving, zoals Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek zijn al overbelast met stikstof. Daarom moet uitgesloten kunnen worden dat uitbreiding van agrarische bedrijven deze gebieden extra gaat belasten. Het rapport geeft daarvoor nog onvoldoende informatie. Onvoldoende dui-delijk is welke bedrijven met bewezen emissiebeperkende technieken extra uitstoot van stikstof kunnen voorkomen en op welke bedrijven dat niet kan.
De Commissie adviseert de gemeente om de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Roeland During
ing. Hilko Ellen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maasdriel

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 06 okt 2017