3227. Bestemmingsplan buitengebied Someren 2017 (deelgebied 1)

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Voordat de gemeenteraad van Someren hierover besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-05-2017 Kennisgeving MER
19-05-2017 Ter inzage legging MER
13-07-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport is goed nagegaan hoe negatieve effecten op kwetsbare natuur door luchtverontreiniging voorkomen kunnen worden. Het rapport laat zien dat niet alle veehouderijen kunnen uitbreiden én dat in de gevallen dat dit wel mogelijk is, dit alleen kan als zij modernere technieken toepassen die luchtverontreiniging terugdringen.
De Commissie mist in het rapport nog informatie over de lokale verslechtering voor de gezondheid (geurhinder en luchtkwaliteit) en mogelijke maatregelen om dit teniet te doen. Ook is onduidelijk hoe het plan een bijdrage levert aan de energieambities van de gemeente (energieneutraal in 2050). Denk aan het toepassen van zonnepanelen, windturbines, biogas en/of geothermie. Het is nu onbekend welke ruimte dit vraagt en wat de gevolgen zijn voor landschap, natuur en woon- en leefklimaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 17 okt 2019