3192. Mestverwerkingsinstallatie en biomassa energiecentrale in Oss

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om jaarlijks circa 500.000 ton ruwe drijfmest te verwerken. Ook wil zij een al vergunde maar nog niet gerealiseerde biomassa energiecentrale realiseren. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de benodigde vergunningen een milieueffectrapport op te stellen (een zogenaamde m.e.r.-beoordeling) heeft OCC informatie over de mestverwerkingsinstallatie en biomassa energiecentrale aangeleverd. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Beoordeling
11-01-2017 Adviesaanvraag
21-03-2017 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies m.e.r-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de beschikbare informatie nog onvoldoende duidelijk maakt of het project belangrijke negatieve milieugevolgen kan hebben. De reden hiervoor is dat de werking van de mestverwerkingsinstallatie en biomassaenergiecentrale niet duidelijk omschreven is. Zogenoemde massa- en energiestromen ontbreken. Hierdoor is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieueffecten (bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geuroverlast) inderdaad beperkt zijn. De initiatiefnemer heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de informatie aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Tanja Bremer
ir. Arjen Brinkmann
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OOC Beheer B.V.

Bevoegd gezag
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 09 sep 2019