319. Installatie voor destillatie minerale oliën VOTT Europoort

Het voornemen betreft het oprichten van een installatie voor het destilleren van minerale oliën op de locatie Europoort met een (mogelijke) capaciteit van meer dan 1 miljoen ton olie per jaar.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-12-1990 Datum kennisgeving
21-12-1990 Ter inzage legging van de informatie
12-02-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-09-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-1993 Kennisgeving MER
30-09-1993 Ter inzage legging MER
30-11-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De destillatie-installatie, die in het MER en de vergunningaanvragen als voorgenomen activiteit is beschreven, wijkt op een aantal punten af van de beschrijving van de destillatie-installatie uit de startnotitie. De wijzigingen maken een bredere inzet van minerale oliën mogelijk, terwijl tegelijkertijd meer mogelijkheden beschikbaar komen om producthoeveelheden en kwaliteiten te beïnvloeden. Daarnaast is de capaciteit van de installatie verhoogd tot 2.2 miljoen ton per jaar. De kernactiviteit, zijnde de destillatie van lichte minerale oliën, is door de wijzigingen onveranderd gebleven. Om die reden zijn de destijds opgestelde richtlijnen door het bevoegd gezag van toepassing verklaard. Bij de toetsing kwam naar voren dat de belangrijkste beslissing bij het bevoegde gezag ligt in de keuze voor de brandstof en het stookregime van de fornuizen. In de voorgenomen activiteit worden de fornuizen voornamelijk met stookolie gestookt. Door gebruik te maken van aardgas zouden de emissies sterk verminderen. 

De vergunning wordt conform de aanvraag verleend. Bij de overwegingen wordt uitgebreid op de brandstofkeuze ingegaan.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. drs. van den Berg
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Janssen
ir. de Wringer

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Ommeren Tank Terminal (voorheen Matex Nederland B.V.)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.1 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: oprichting inrichting (m.u.v. smeermiddel)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018