3175. Motorcrossterrein De Prikkedam, gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van het motorcrossterrein De Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Voordat de gemeenteraad van Ooststellingwerf besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Een essentieel onderdeel van dat rapport is nu gereed. Daarin is verkend welke activiteiten er op het terrein mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting bij woningen stelt. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het deelrapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-01-2017 Aankondiging start procedure
05-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-01-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing ontwerpplanMER geluid
13-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-01-2019 Datum kennisgeving
04-01-2019 Ter inzage legging van de informatie
07-03-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft hoe het terrein op dit ogenblik wordt gebruikt en wat er op grond van het huidige bestemmingsplan en van de milieuvergunning mag en wat niet. Vervolgens is onderzocht wat verschillende grenzen aan de geluidbelasting en maatregelen zoals een ander ontwerp van de baan, betekenen voor de gebruiksmogelijkheden. Ook zijn opties voor het verplaatsen van het crossterrein in kaart gebracht. Het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft om het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omgeving, te sturen.  De Commissie vindt dat de grondig uitgevoerde analyse van de geluidbelasting een gedegen basis vormt voor de verdere uitwerking van het milieueffectrapport en voor het voeren van de discussie over wat er in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.


Advies Reikwijdte en Detailniveau
Geluid is de belangrijkste bron van hinder voor de omgeving van het crossterrein. Daarom adviseert de Commissie om eerst te verkennen welke activiteiten mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting stelt. Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden om de minimale wensen van de vereniging te realiseren, is onderzoek naar bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtkwaliteit zinvol. Het vervolgonderzoek moet zich ook richten op maatregelen die de vereniging kan nemen om de hinder voor de omgeving te verminderen. De gemeente kan deze informatie vervolgens gebruiken om een goed onderbouwde afweging te maken over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. P. de Vos

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 07 mrt 2019