3173. Koole Tankstorage Minerals B.V., Vondelingenplaat Rotterdam

Koole Tankstorage Minerals B.V. wil haar terminal op de Vondelingenplaat in Rotterdam uitbreiden. De op- en overslagslagcapaciteit voor olieproducten wordt vergroot van circa 1.089.000 m3 naar circa 1.641.000 m3. Voordat de DCMR, namens de provincie, besluit over de Omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder concludeerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was. De DCMR heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-10-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-02-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
27-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-08-2017 Kennisgeving MER
03-08-2017 Ter inzage legging MER
17-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat zien dat de veiligheid van de omgeving door de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en per schip niet in gevaar komt. Ook is een goed overzicht gegeven van de luchtverontreiniging uit de tanks (waaronder zeer zorgwekkende stoffen, zoals benzeen en tolueen) en van de maximale technische mogelijkheden om deze verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan toe-passing van zogenaamde dampverwerkingsinstallaties en het voorzien van alle nieuwe tanks van een intern drijvend dak. Hiermee kan de luchtverontreiniging met meer dan 50% teruggebracht worden. De Commissie vindt dat er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is om te besluiten over de vergunning van deze tankterminal.


Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt inzicht in de maximale technische mogelijkheden om luchtverontreiniging vanuit de terminal zoveel mogelijk te voorkomen (waaronder zeer zorgwekkende stoffen). Dit kan bijvoorbeeld door vluchtige olieproducten af te vangen met een zogenaamde dampverwerkingsinstallatie. Ook is het onduidelijk hoeveel extra luchtverontreiniging de uitbreiding van de terminal precies veroorzaakt. Verder is nog niet duidelijk of de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en per schip mogelijk is vanwege de veiligheid voor de omgeving. De Commissie vindt het belangrijk dat deze milieu-informatie beschikbaar is voorafgaand aan een besluit over de vergunning, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om straks in het rapport ook een technisch alternatief te beschrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat technisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De provincie kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Han van Niekerk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koole Tankstorage Minerals B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten

Bijgewerkt op: 09 jan 2018