3147. Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil op Zeeburgereiland een nieuwe stadswijk ontwikkelen met woon- en werkfuncties. Het gaat om een hoogstedelijk woonmilieu in hoge dichtheid en bedrijvigheid passend in de stad. Ook wil ze op Zeeburgereiland invulling geven aan haar duurzaamheidsbeleid en een gezonde en prettige woon- en leefomgeving creëren. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplannen Zeeburgereiland zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Voor de ontwikkeling van Zeeburgereiland is al in 2008 een milieueffectrapport opgesteld. Op basis hiervan is de Sportheldenbuurt gebouwd. Voor het eiland zijn intussen meer woningen voorzien dan toen. Daarom is een nieuw rapport opgesteld. De gemeenteraad van Amsterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-06-2016 Aankondiging start procedure
01-07-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-07-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het milieueffectrapport
Hoewel het eerdere rapport veel informatie bevatte, waren de effectbeoordeling en mogelijke verzachtende maatregelen niet in alle gevallen navolgbaar. Daarom adviseerde de Commissie het rapport hierop aan te vullen, zodat duidelijk is wat voor keuzes voorliggen om van het eiland een prettige leefomgeving te maken. 
Uit het aangevulde rapport blijkt dat verkeer, geluidbelasting, externe veiligheid, windhinder en hinder tijdens realisatie aandachtspunten zijn. Met verzachtende maatregelen kunnen (zeer) negatieve effecten worden voorkomen. Zo verbetert de score voor windhinder van ‘negatief’ naar ‘neutraal’ door het planten van bomen. Het rapport beschrijft verder nog extra maatregelen waarmee de ambities zoals ‘een gezond en levendig Zeeburgereiland’ gerealiseerd kunnen worden. 
Het aangevulde rapport maakt inzichtelijk wat de te verwachten kwaliteit van de leefomgeving op Zeeburgereiland is en welke maatregelen hieraan kunnen bijdragen.


Voorlopig toetsingsadvies
De gemeente heeft ervoor gekozen om in het gebied hoge stedelijke dichtheid met hoogbouw te realiseren. Omdat een dergelijk hoogbouwmilieu nieuw is voor Nederland, is het een zoektocht om hier een prettige leefomgeving te creëren. Het milieueffectrapport bevat hierover veel informatie. Toch is veel informatie opgenomen in andere documenten. Daardoor zijn de effectbeoordeling en mogelijke verzachtende maatregelen niet in alle gevallen navolgbaar. Dit geldt vooral voor windhinder, geluid en gezondheid. Daarom adviseert de Commissie het rapport hierop aan te vullen, zodat duidelijk is wat voor keuzes voorliggen om van het eiland een prettige leefomgeving te makenDe Commissie heeft van de gemeente vernomen dat zij het rapport op dit punt zal aanpassen en nogmaals aan de Commissie zal voorleggen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. vindt het belangrijk dat de gemeente in het rapport duidelijk maakt hoe haar ambities voor duurzaamheid op Zeeburgereiland tot uitdrukking komen. Daarnaast adviseert zij om in het rapport de effecten te beschrijven voor het woon- en leefmilieu, met speciale aandacht voor tijdelijke effecten in de aanlegfase zoals geluidhinder door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden. Ook effecten op het landschap en de ruimtelijke kwaliteit zijn van belang, omdat in de plannen ook sprake is van hoogbouw.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 24 sep 2018