3103. Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

De gemeenten Beek en Meersen willen het bestemmingsplan voor het Businesspark AviationValley herzien. De reden hiervoor is dat ze het gedeeltelijk nog lege businesspark beter willen benutten. Voordat de gemeenten een besluit nemen over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-06-2016 Ter inzage legging MER
17-08-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het rapport de relevante milieu-informatie goed is uitgewerkt. Uit het rapport blijkt dat in de omgeving van het Businesspark AviationValley veel beschermde natuurgebieden liggen die overbelast zijn door luchtverontreiniging (stikstofdepositie), waardoor beschermde en kwetsbare planten schade ondervinden. Bij een maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan zal de luchtverontreiniging toenemen met negatieve gevolgen voor deze natuur.
Het rapport geeft aan dat teveel natuurschade voorkomen wordt doordat aangesloten zal worden bij het RijksProgramma Aanpak Stikstof (PAS). De Commissie beveelt aan om voor de besluitvorming over het bestemmingsplan de zekerheid te verkrijgen dat de ruimte die voor dit plan nodig is uit het PAS ook daadwerkelijk aan het plan Businesspark AviationValley wordt toebedeeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Sjef Jansen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht

Bevoegd gezag
Gemeente Beek
Gemeente Meerssen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 13 sep 2016