3092. Transformatie havengebied Breskens

De gemeente Sluis en de provincie Zeeland willen samen met drie lokale initiatiefnemers het bestaande havengebied van Breskens transformeren naar een aantrekkelijk gebied om te wonen en te recreëren. Het gebied zal 460 appartementen (360 recreatief, 100 permanent), 100 extra ligplaatsen in de jachthaven en ongeveer 1.000 parkeerplaatsen omvatten. Ook komt er een nieuw Viscentrum, enkele winkels en horecavoorzieningen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op dit rapport ook een toelichting ontvangen van de gemeente. De gemeenteraad van Sluis heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-11-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-12-2015 Aankondiging start procedure
10-12-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-02-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-02-2018 Kennisgeving MER
01-03-2018 Ter inzage legging MER
26-04-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed de effecten van de transformatie van het havengebied naar een woon- en recreatiegebied, bijvoorbeeld geluidhinder door extra verkeer. Daarbij gaat het in het bijzonder in op de zorgen in de omgeving om het beperken van het uitzicht en mogelijke parkeeroverlast. De Commissie vindt dat er met het rapport en de toelichting daarop een goede milieubasis ligt voor een besluit over het bestemmingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte & detailniveau is overzichtelijk en al heel compleet. De Commissie vraagt extra aandacht te besteden aan natuur, hoogwaterveiligheid, een gefaseerde aanleg, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het havengebied grenst aan de bestaande dorpskern van Breskens. De Commissie ziet de leefbaarheid en bereikbaarheid van de bestaande dorpskern én het toekomstige Breskens – als geheel - als belangrijk onderwerp voor het rapport. De Commissie beveelt aan om hieraan veel aandacht te besteden, tijdens zowel de bouw- als de gebruiksfase. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aannemersbedrijf Van der Poel BV

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 01 mei 2018