3080. Foodpark Veghel

De gemeente Veghel wil in het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek, het bedrijventerrein Foodpark Veghel aanleggen. Een deel van het bedrijventerrein wordt nu al aangelegd. Mogelijk volgt later een tweede fase. De inrichting van het bedrijventerrein en de maatregelen voor landschap, natuur en water worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Voordat een besluit wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Veghel heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-10-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-10-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-12-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
20-04-2016 Kennisgeving MER
21-04-2016 Ter inzage legging MER
21-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport van goede kwaliteit en prettig leesbaar. Uit het rapport blijkt dat in de wijde omgeving van het Foodpark Veghel veel beschermde natuurgebieden liggen, zoals Kampina en Oisterwijkse Vennen, die overbelast zijn door luchtverontreiniging, waardoor beschermde en kwetsbare planten schade ondervinden. Uit het rapport blijkt ook dat het Foodpark Veghel door verkeer en industrie een geringe toename van stikstofemissie zal veroorzaken. Het rapport maakt duidelijk hoe teveel natuurschade in deze gebieden voorkomen zal worden.

Advies reikwijdte en detailniveau
Foodpark Veghel is gericht op bedrijven in de (agro)foodketen. De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport duidelijk maakt dat er behoefte is aan een dergelijk bedrijventerrein. De verschillende typen bedrijven die verwacht worden en hun milieueffecten moeten goed beschreven worden.
De gemeenteraad besluit nu alleen over de eerste fase van het bedrijventerrein. Toch vindt de Commissie dat nu al een goede doorkijk naar de tweede fase nodig is. Bijvoorbeeld welke groen- en waterstructuur is nodig voor beide fasen. En hoe de landschappelijke inpassing en de verkeersafwikkeling het beste geregeld worden. Hierdoor wordt duidelijk hoe ongewenste milieueffecten voorkomen kunnen worden. De raad kan hiermee dan rekening houden bij haar afwegingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 21 jul 2016